m

Flauro
Sp. z o.o.

Ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin

Natalia Paja
792 217 177
natalia@flauro.pl


Magdalena Sztuk
574 772 996
magdalena@flauro.pl

Top
Image Alt

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego flauro.pl
obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2020 roku

I. Definicje/pojęcia Użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.o-studioprojektowe.pl.
4. Sklep internetowy (Sklep) / Sprzedawca – serwis internetowy dostępny pod adresem www.o-studioprojektowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Flauro SP. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sądowa, nr 2/11, 20-027, poczta Lublin, NIP 7123416196, REGON 388413939, KRS: 0000889145, adres poczty elektronicznej : kontakt@flauro.pl.
5. Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
6. Towar – gotowe projekty ogrodów prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Flauro Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Gotowy Projekt Ogrodu – już wykonany projekt ogrodu znajdujący się w bazie danych Sklepu internetowego – zgodny z opisem Towaru na stronie.
12. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
13. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.o-studioprojektowe.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.o-studioprojektowe.pl prowadzony jest przez Flauro SP. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sądowa, nr 2/11, 20-027, poczta Lublin, NIP: 7123416196, REGON: 388413939, KRS: 0000889145.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży Gotowych Projektów Ogrodów:
a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa;
b) skrzynka mailowa.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2.8. Nabywanie towarów za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe jest po zapoznaniu się i akceptacji Informacji o przysługujących prawach oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Regulamin i Informacja o przysługujących prawach są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, a ich akceptacja jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
2.9. Towary dostępne w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2.10. Informacje znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.11. Klient zobowiązany jest do nienaruszania praw autorskich do projektów przysługujących Sprzedawcy. Klient ma prawo do jednorazowego wykorzystania projektu do wykonania ogrodu. Prawa autorskie do projektu nie mogą być przeniesione przez Klienta na osoby trzecie w jakimkolwiek zakresie.
2.12. Klient nie jest uprawniony do wprowadzania projektu do obrotu w jakiejkolwiek formie.
2.13. Klient nie jest uprawniony do udostępniania nabytego projektu jakimkolwiek podmiotom, za wyjątkiem podmiotu wykonującego projekt lub organom władzy publicznej w razie zaistnienia takiej potrzeby.
2.14. Klient uprawniony jest wyłącznie do jednorazowego wykorzystania projektu do wykonania ogrodu.
2.15. Klient obowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane prawem i niezbędne decyzje, pozwolenia, zgłoszenie itp. we własnym zakresie, jeżeli będzie to konieczne celem wykonania ogrodu.
2.16. Sprzedawca nie odpowiada za poprawność konstrukcyjną projektów obiektów budowlanych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych użytych w projektach.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest przejście całego procesu zakupów od wyboru Towaru do Złożenia Zamówienia – w kolejnych krokach, zgodnie z formułą dostępna na stronie.
3.2. Proces zakupów nie wymaga rejestracji na stronie.
3.3. Warunkiem dokonania zakupów jest podanie w zamówieniu danych osobowych Klienta niezbędnych do wysyłki Towaru. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Sklep Internetowy jedynie w celu realizacji zamówienia i do czasu wysyłki zamówionego produktu, następnie są usuwane. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
3.4. Flauro Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w Zamówieniu w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Flauro
Sp. z o.o. zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Flauro Sp. z o.o.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Flauro Sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.o-studioprojektowe.pl, dokonać wyboru projektu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) planowanego czasu dostawy,
4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Flauro Sp. z o.o. treścią Regulaminu.
4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość zwiera również numer konta do przedpłaty.
4.7. Kolejnym etapem jest wysłanie przez Sklep dodatkowej spersonalizowanej wiadomości z potwierdzeniem zamówienia na wybrany projekt, potwierdzeniem kosztów dostawy (lub ich braku) i formy wysyłki.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towaru/ów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych. Każde złożone poprzez stronę www.o-studioprojektowe.pl zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do sprawdzenia poprawności tych danych i ich poprawienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pocztą elektroniczną w formacie PDF (bez dodatkowych opłat) lub przesyłką pocztową w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką projektu. Koszty wysyłki wynoszą jak w załącznikach zamieszczonych w opisie każdego projektu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez Kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki do Flauro Sp. z o.o. i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia/pobranie lub wpłynięcia wpłaty na konto sklepu/przelew, w przypadku jednorazowej aktualizacji zakupionego projektu, która jest gratis.
5.4 Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zainteresowania związania się umową, Sprzedawca poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie internetowej wykonuje obowiązki informacyjne wskazane art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności podaje informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedawcy, oznaczenia Sprzedawcy, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

VI. Ceny i metody płatności
6.1 Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, koszty płatności itd.
6.2 Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.o-studioprojektowe.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
a) zawierają podatek VAT/ zawierają zwolnienie podmiotowe z podatku VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
6.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.
6.4 Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
6.5 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 59 1870 1045 2083 1067 5139 0001.

VII. Faktura
7.1 Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę faktur VAT/ lub zwolnionych podmiotowo z VATU i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przez Klienta w formularzu adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Odstąpienie od umowy
8.1 Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku projektów ogrodów w ramach jednej umowy Klient powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego projektu ogrodu.
8.2 W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy mogą być składane na piśmie (na adres: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: kontakt@flauro.pl).
8.4 Sprzedawca przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
8.5 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
8.6 W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie realizacji umowy, to jest świadczenia usługi dostarczania pliku z projektem ogrodu w formie cyfrowej przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Klienta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą przesłania Klientowi pliku projektu ogrodu w formie cyfrowej na adres elektroniczny wskazany przez Klienta.
8.7 W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego pliku projektu modułu ogrodu co najmniej do końca tego okresu. Klient może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
8.8 W przypadku nabycia projektu ogrodu po wprowadzeniu w nim zmian zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami Klienta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
8.9 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt (usługa) nieprefabrykowana, wykraczająca poza standardową ofertę sklepu, przygotowana na specjalne Zamówienie;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8.10 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

IX. Postępowanie reklamacyjne
9.1 Rękojmię za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wad projektu. Złożenie reklamacji wymaga od klienta wykazania dokonania transakcji zakupu projektu.
9.2 Reklamacje mogą być składane listownie na adres: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin ub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@flauro.pl.
9.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.
9.4 Jeżeli zakupiony towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady.
9.5 Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad albo zamiast wymiany przedmiotu umowy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie przedmiotu umowy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
9.6 Jeżeli zakupiony towar ma wadę, Klient może żądać wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
9.7 W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji lub od dnia skutecznego odstąpienia od umowy.
9.8 Zwrot płatności może nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew.
9.9 Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.
10.1. Dane osobowe Klientów, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia.
10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach tylko i wyłącznie realizacji zamówienia.
10.3. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i wejściu w życie tzw. RODO, w dniu 25. maja 2018 roku, informujemy, że:
– Na naszej stronie została zaktualizowana Polityka Prywatności, która obejmuje wszystkie nowe obowiązki informacyjne, które mamy wobec Klienta jako administrator jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.
Zamieszczona poniżej Polityka Prywatności informuje m.in. jak wykorzystujemy oraz chronimy dane osobowe naszych Klientów.
Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i stanowi jego nieodłączną cześć.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Flauro Sp. z o.o., a konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.