m

Flauro
Sp. z o.o.

Ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin

Natalia Paja
792 217 177
natalia@flauro.pl


Magdalena Sztuk
574 772 996
magdalena@flauro.pl

Top
Image Alt

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

1. Dane identyfikacyjne.

Strona www.o-studioprojektowe.pl jest prowadzona przez Flauro Sp. z o.o., wpisana do Krajowego rejestru Sądowego, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności : ul. Sądowa 2/11, 20-027, poczta Lublin, NIP 7123416196, REGON 388413939, KRS: 0000889145, adres poczty elektronicznej : kontakt@flauro.pl

2. Przedmiot i sposób świadczenia.

Świadczeniem realizowanym przez firmę Flauro Sp. z o.o. jest przeniesienie na Klienta własności:

1) projektu modułu ogrodu, nieuwzględniającego zindywidualizowanych potrzeb Klienta, sporządzonych w formie cyfrowej, lub

2) projektu modułu ogrodu po wprowadzeniu w nim zmian zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami Klienta, sporządzonych w formie papierowej i/lub cyfrowej w zależności od indywidualnej umowy z klientem, lub

3) projektu ogrodu uwzględniającego zindywidualizowane potrzeby Klienta, sporządzonej w formie papierowej, i/lub cyfrowej w zależności od indywidualnej umowy z klientem.

Każdy projekt zawiera co najmniej:

• schemat oświetlenia ogrodu wraz doborem oprawoświetleniowych (rysunek w formacie A3/A4);

• projekt nawierzchni (rysunek w formacie A3/A4);

• projekt doboru roślinności (rysunek w formacie A3/A4);

• wymiarowanie zaprojektowanych elementów (rysunek w formacie A3/A4);

• zestawienie roślinności projektowanej;

• zestawienie użytych w projekcie materiałów;

• zestawienie elementów małej architektury;

• wytyczne pielęgnacyjne wybranych gatunków roślin,

• opis założeń koncepcyjnych.

Udostępnienie kupionego projektu następuje po zawarciu umowy oraz dokonaniu zapłaty za zakupiony projekt lub w terminie wskazanym w umowie. Klient obowiązany jest uzyskać wszelkie wymagana prawem i niezbędne decyzje, pozwolenia, zgłoszenie itp. we własnym zakresie, jeżeli będzie to konieczne celem wykonania ogrodu.

3. Cena, dodatkowe koszty i świadczenia obciążające Klienta.

Nabywca wybranego projektu jest zobowiązany do uiszczenia ceny stanowiącej cenę brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług lub innym podatkiem). W przypadku zamówienia projektu w formie papierowej i konieczności przesłania egzemplarza papierowego, koszty przesyłki są doliczane do ceny i koszty takie ponosi Klient.

W przypadku odstąpienia od umowy zwraca się Klientowi całą uiszczoną kwotę (bez poniesionych kosztów przesyłki). W przypadku projektów ogrodów sporządzonych zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami Klienta, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny i wykracza poza pakiet usług dodatkowych, cena zostanie obliczona w drodze porozumienia między Sprzedającym a Klientem. W związku z zawarciem transakcji nie są pobierane dodatkowe opłaty od Klienta.

4. Sposób i termin zapłaty.

Klient płaci za kupowane projekty przelewem. Klient dokonuje płatności po zawarciu umowy.

5. Termin spełnienia świadczenia.

Zakupiony projekt zostanie przesłany niezwłocznie po zawarciu umowy, dokonaniu zapłaty pełnej ceny oraz/lub po wykonaniu pierwszej adaptacji projektu do istniejących warunków terenowych działki, na adres elektroniczny podany przez Klienta.

6. Jakość projektów i reklamacje.

Klientowi będącemu konsumentem służą prawa z rękojmi, nie udziela się gwarancji jakości sprzedawanych projektów. Reklamacje są zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad projektu Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o wadach. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie udzielone wsparcie Klientowi celem uzyskania jego pełnej funkcjonalności, wymiany na projekt wolny od wad lub skorzystanie przez Klienta z innych uprawnień określonych przepisami prawa i Regulaminem. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania przedmiotu umowy wolnego od wad.

7. Prawo do odstąpienia od umowy o nabycie pliku.

Klient będący konsumentem i nabywający projekt ogrodu może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Konsument odstępuje od umowy wysyłając pisemne oświadczenie pod adres wskazany w pkt. 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@flauro.pl przy użyciu wzoru oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zakup projektu ogrodu po wprowadzeniu w nim zmian zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami Klienta wyłącza możliwość odstąpienia od umowy.

8. Polubowne sądy konsumenckie.

Konsument może zwrócić się o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.